Baochi.info - UBND Thành phố Vinh công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
KINH TẾ > THÔNG TIN KINH TẾ
Bản in Lần xem: 2023

UBND Thành phố Vinh công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Tin đăng ngày: 20/11/2010

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VINH

Số: 6415/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 18 tháng 11 năm 2010 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và
kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2009-2015) của thành phố Vinh
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 1759/QĐ-UBND.ĐC ngày 29 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2009-2015) của thành phố Vinh;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thành Phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2009-2015) của thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 1759/QĐ-UBND.ĐC ngày 29 tháng 4 năm 2010 như sau:
1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
a. Diện tích, cơ cấu các loại đất:


TT

Chỉ tiêu

Hiện trạng
năm 2008 

Quy hoạch
năm 2020 

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

10.497,58

100,00

10.497,58

100,00

1

Đất nông nghiệp

5.342,38

50,89

3.492,04

33,27

 

Trong đó:

 

 

 

 

1.1

Đất lúa nước

1.923,80

36,01

723,87

20,73

1.2

Đất trồng cây lâu năm

1.322,21

24,75

1.136,82

32,55

1.3

Đất rừng phòng hộ

108,69

2,03

120,42

3,45

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

531,48

9,95

414,75

11,88

2

Đất phi nông nghiệp

4.737,76

45,13

6.805,58

64,83

 

Trong đó:

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

62,78

1,33

99,47

1,46

2.2

Đất quốc phòng

284,77

6,01

355,16

5,22

2.3

Đất an ninh

19,60

0,41

51,95

0,76

2.4

Đất khu công nghiệp

68,98

1,46

383,98

5,64

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

401,93

8,48

668,54

9,82

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

78,45

1,66

61,98

0,91

2.7

Đất di tích danh thắng

8,38

0,18

33,97

0,50

2.8

Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại

6,91

0,15

6,91

0,10

2.9

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

10,44

0,22

10,44

0,15

2.10

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

198,74

4,19

173,75

2,55

2.11

Đất có mặt nước chuyên dùng

675,66

14,26

588,52

8,65

2.12

Đất phát triển hạ tầng

1.710,25

36,10

2.813,43

41,34

3

Đất đô thị

3.521,66

33,55

4.168,77

39,71

4

Đất khu du lịch

 

 

237,45

2,26

5

Đất khu dân cư nông thôn

6.966,07

66,36

6.318,96

60,19

b. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: (Đơn vị tính: ha ) 


TT

Loại đất

Cả thời kỳ

Giai đoạn 2010-2015

Giai đoạn 2016-2020

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

 1.974,07

 1.201,68

    772,39

1.1

Đất lúa nước

  1.086,61

      690,31

     396,30

1.2

Đất trồng cây lâu năm

     185,39

        76,28

     109,11

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

     188,93

    100,54

      88,39

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

      28,00

      28,00

 

 

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

       28,00

      28,00

  

c. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: ( Đơn vị tính: ha)


TT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ

Giai đoạn 2010-2015

Giai đoạn 2016-2020

1

Đất nông nghiệp

     108,73

         8,73 

   100,00

 

Trong đó:

 

 

 

1.1

Đất rừng phòng hộ

         4,93

         4,93

 

1.2

Đất nuôi trồng thuỷ sản

         3,80

         3,80

 

2

Đất phi nông nghiệp

   108,75

     67,58

     41,17

 

Trong đó:

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

       3,70

       3,70

 

2.2

Đất quốc phòng

       6,32

       6,32

 

2.3

Đất khu công nghiệp

       8,67

 

       8,67

2.4

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

     13,16

       5,54

       7,62

2.5

Đất di tích danh thắng

       6,79

       6,79

 

2.6

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

       5,19

       3,19

       2,00

2.7

Đất phát triển hạ tầng

     33,44

     19,62

     13,82

3

Đất đô thị

     43,50

     36,74

       6,76 

4

Đất khu du lịch

     18,16

     18,16

 

4

Đất khu dân cư nông thôn

   173,98

     39,57

   134,41 

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của thành phố Vinh.
Điều 2. Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2009-2015) của thành phố Vinh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

  1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch: (Đơn vị tính: ha)

TT

Loại đất

Năm hiện trạng

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

10.497,58

10.497,58

10.497,58

10.497,58

10.497,58

10.497,58

10.497,58

10.497,58

1

Đất nông nghiệp

  5.342,38

  5.236,51

  4.947,47

  4.655,14

  4.495,52

  4.432,41

  4.399,28

  4.164,43

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất lúa nước

  1.923,80

  2.464,38

  2.187,32

  1.965,38

  1.784,54

  1.730,43

  1.690,22

  1.522,50

1.2

Đất trồng cây lâu năm

  1.322,21

  1.316,03

  1.308,56

  1.290,62

  1.283,04

  1.272,46

  1.272,46

  1.245,93

1.3

Đất rừng phòng hộ

     108,69

     108,69

     118,69

     118,69

     120,42

     120,42

     120,42

     120,42

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

     531,48

     509,71

     484,07

     470,62

     513,73

     514,17

     517,40

     495,14

2

Đất phi nông nghiệp

  4.737,76

  4.848,07

  5.157,43

  5.465,36

  5.639,46

  5.706,71

  5.742,15

  5.992,02

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

       62,78

      65,52

       70,86

       73,06

       72,49

       72,49

       72,49

       76,35

2.2

Đất quốc phòng

     284,77

     284,92

     289,98

     337,08

     346,98

     346,98

     346,98

     354,96

2.3

Đất an ninh

       19,60

       19,80

       23,00

       44,40

       44,33

       44,35

       44,35

       51,95

2.4

Đất khu công nghiệp

       68,98

       68,98

       68,98

       68,98

     108,98

     108,98

     108,98

     128,98

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

     401,93

     419,16

     449,04

     499,89

     512,38

     517,08

     532,48

     555,07

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

       78,45

       78,45

       77,65

       77,65

       77,65

       77,65

       77,65

       77,65

2.7

Đất di tích danh thắng

         8,38

         8,38

         9,33

       11,33

       11,33

       11,33

       11,33

       33,97

2.8

Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại

         6,91

         6,91

         6,91

         6,91

         6,91

         6,91

         6,91

         6,91 

2.9

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

       10,44

       10,44

       10,44

       10,44

       10,44

       10,44

       10,44

       10,44

2.10

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

     198,74

     194,10

     196,25

     193,26

     188,98

     186,40

     186,29

     185,10

2.11

Đất có mặt nước chuyên dùng

     675,66

     672,54

     652,08

     643,87

     626,27

     620,28

     614,80

     598,21

2.12

Đất phát triển hạ tầng

  1.710,25

  1.748,69

  1.979,19

  2.126,42

  2.222,02

  2.259,56

  2.274,06

  2.458,69

3

Đất đô thị

  3.521,66

  3.521,66

  3.521,66

  3.521,66

  3.521,66

  3.521,66

  3.521,66

  3.521,66

4

Đất khu du lịch

 

 

       39,75 

 

 

 

 

     197,70

5

Đất khu dân cư nông thôn

  6.966,07

  6.966,07

  6.966,07

  6.966,07

  6.966,07

  6.966,07

  6.966,07

  6.966,07

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: ( Đơn vị tính: ha )

TT

Chỉ tiêu

DT chuyển MĐSD trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

1.201,68

  105,87

  292,24

  293,13

  179,35

    63,11

    33,13

  234,85

1.1

Đất lúa nước

   690,31

    51,84

  156,34

  191,16

  100,04

    39,04

    26,25

  125,64

1.2

Đất trồng cây lâu năm

     76,28

      6,18

      7,47

    17,94

      7,58

    10,58

              

    26,53

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

   100,54

    21,97

    21,84

    17,25

      7,89

      2,56

      1,77

    27,26

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

     28,00

 

 

 

   28,00

 

 

 

 

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

     28,00

 

 

 

    28,00

 

 

 

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: (Đơn vị tính: ha)

TT

Mục đích sử dụng

DT đưa vào SD trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

     8,73

 

   3,20

    0,80

  4,73

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất rừng phòng hộ

     4,93

 

    3,20

  

   1,73

 

 

 

1.2

Đất nuôi trồng thuỷ sản

     3,80

 

 

    0,80

   3,00

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

   67,58

  4,44

 17,12

  14,80

  9,75

  4,14

    2,31

  15,02

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

     3,70

 

    3,70

 

 

 

 

 

2.2

Đất quốc phòng

     6,32

 

 

 

 

 

 

    6,32

2.3

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

     5,54

   0,18

    4,16

 

 

 

1,20

 

2.4

Đất di tích danh thắng

     6,79

 

 

    1,60

 

 

 

    5,19

2.5

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

     3,19

   1,20

    1,50

 

   0,49

 

 

 

2.6

Đất phát triển hạ tầng

   19,62

   0,77

    4,99

    6,31

   2,10

   1,39

    1,05

    3,01

3

Đất đô thị

   36,74

2,64

7,99

11,59

3,91

3,43

0,06

7,12

4

Đất khu du lịch

   18,16

 

 

 

 

 

 

18,16

5

Đất khu dân cư nông thôn

   39,57

1,80

12,33

4,01

10,57

0,71

2,25

7,90

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, UBND các phường, xã; phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng, đơn vị liên quan, có trách nhiệm:

1. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
2. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
3. Hạn chế tối đa việc sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa nước để sử dụng vào mục địch phi nông nghiệp;

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn Phòng HĐND - UBND; Trưởng các phòng: Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND các phường xã; Thủ trưởng các phòng, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND TP;
- Lưu VT-UBND .

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ĐÃ KÝ

Lê Quốc Hồng


 

Loading...

Tên bạn
Email
Địa chỉ
Chủ đề
Nội dung
Mã An toàn
(Thông tin phải chính xác, đúng pháp luật)

Các bài mới:

Bí quyết giúp bạn giảm bớt thời gian nội trợ hàng ngày (1/10/2014)
Đặt mua vé máy bay Tết 2015 (27/9/2014)
Sửa điều hòa tại nhà TP Vinh Nghệ An (27/9/2014)
Nem chua Thanh Hóa Ngày Tết (27/9/2014)
Trường THPT Cù Huy Cận (27/9/2014)
Cho thuê xe du lịch tại Đồng Hới Quảng Bình (25/9/2014)
Danh sách sân tennis quần vợt ở tại TP Vinh Nghệ An (25/8/2014)

Các tin Kinh tế khác:

Đặt mua vé máy bay Tết 2015 (27/9/2014)
Báo giá tư vấn, xây dựng phong thủy nhà ở, doanh nghiệp (15/4/2014)
Nông dân Quảng Ngãi đổ dưa hấu cho trâu, bò ăn (5/4/2014)
Cửa hàng máy lọc nước ở tại TP Vinh Nghệ An (23/1/2014)
Công ty Quảng Cáo In ấn ở tại Nghệ An (27/12/2013)
Trang sức VietinBank "phủ sóng" Hà Nội và Đà Nẵng (11/9/2013)
Cuộc đua đến chết của những ông lớn điện máy (10/9/2013)
  PHÓNG SỰ ẢNH  
Xem ảnh
Đặt mua vé máy bay Tết 2015

Báo giá tư vấn, xây dựng phong thủy nhà ở, doanh nghiệp
Mời tham gia Tiếng hát Học sinh - sinh viên TP Vinh Nghệ An 2012
Những sòng bạc bậc nhất ở Macau
Chọn ngày xuất hành, khai trương đầu năm Nhâm Thìn 2012
  TIN TIÊU ĐIỂM  

Đặt mua vé máy bay Tết 2015

Báo giá tư vấn, xây dựng phong thủy nhà ở, doanh nghiệp

Nông dân Quảng Ngãi đổ dưa hấu cho trâu, bò ăn

Tỷ giá USD/VND bất ngờ tăng mạnh

Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2012: Xáo trộn bất ngờ

Mời tham gia Tiếng hát Học sinh - sinh viên TP Vinh Nghệ An 2012

Gà thải Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "gà ta xịn"

Khám phá 'đảo tiên' dành cho đại gia

Những sòng bạc bậc nhất ở Macau

VNPT và DHL giới thiệu dịch vụ chuyển phát nhanh VNQuickpost

EFTA công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam

Năm đợt giảm giá xăng, dầu:Bao giờ giảm cước vận tải?

  TIN ĐỌC NHIỀU  

Bộ “tứ linh hội tụ” có giá chưa đến 20 triệu đồng?!

Công ty Quảng Cáo In ấn ở tại Nghệ An

Công bố Top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán 2011

Thu nhập bình quân của người Việt Nam năm 2011 đạt 1.300 USD

2000 vé máy bay giá 10.000 đồng

Hàng không vừa tăng tải vừa khuyến mãi dịp cao điểm Tết

Có nên trở lại khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp di động?

đặc sản ẩm thực vinh nghệ an
thiết kế website giá rẻ tại tp vinh
thang máy tại TP Vinh nghệ an
đồ chơi trẻ em tại tp vinh nghệ an
tour Du lịch vinh nghệ an
Địa chỉ doanh nghiệp
trung tâm tiếng anh ngữ tại vinh nghệ an
Cà phê Buôn Ma thuột
Tổ chức sự kiện tại hà tĩnh
Ngã Ba Đồng Lộc
 
 
bệnh trào ngược dạ dày nên ăn gì |
  Trang chủ I Xã hội I Kinh tế I Thế giới I Pháp luật I Khoa - Giáo I Giới trẻ I Thể thao I Thời trang I Đời sống I Giải trí I I Liên hệ